Notice: Undefined variable: maintenance in /home/noithatv/public_html/catalog/view/theme/theme573/template/common/header.tpl on line 117

Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Nội Thất Phòng Ngủ - 07

Nội Thất Phòng Ngủ - 07
Nội Thất Phòng Ngủ - 01
Nội Thất Phòng Ngủ - 02
array(17) { [0]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1470" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/1-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 01" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1470" } [1]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1471" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/2-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 02" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1471" } [2]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1472" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/3-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 03" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1472" } [3]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1473" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/4-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 04" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1473" } [4]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1474" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/5-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 05" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1474" } [5]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1475" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/6-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 06" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1475" } [6]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1477" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/8-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 08" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1477" } [7]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1478" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/9-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 09" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1478" } [8]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1479" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/10-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 10" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1479" } [9]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1480" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/11-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 11" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1480" } [10]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1481" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/12-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 12" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1481" } [11]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1482" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/13-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 13" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1482" } [12]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1483" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/14-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 14" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1483" } [13]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1484" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/15-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 15" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1484" } [14]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1485" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/16-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 16" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1485" } [15]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1486" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/17-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 17" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1486" } [16]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1487" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. noi that phong ngu/18-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Nội Thất Phòng Ngủ - 18" ["description"]=> string(108) "Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, p.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1487" } }
Giá:  0 VND

Mô tả

Một phòng ngủ đẹp là phòng ngủ có sự kết hợp giữa yếu tố không gian, phong thủy và công năng sử dụng cao nhất. bởi phòng ngủ không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi mà nó còn là nơi thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của chủ nhân.

Phòng ngủ thường được thiết kế tùy theo tuổi tác, sở thích của gia chủ, đồng thời tùy vào diện tích mà bố trí thêm tủ quần áo, bàn làm việc, bàn trang điểm...Cho dù là phòng ngủ được thiết kế theo phong cách cổ điển hay hiện đại, lãng mạn hay tươi trẻ thì điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến vẫn là sự thoải mái và dễ chịu cho chủ nhân căn phòng.

Nắm bắt được xu hướng thay đổi của thị trường công ty chúng tôi thành lập mong muốn mang lại cho các bạn những không gian sống tiện nghi và dễ chịu nhất có thể để đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn. Hãy để Vạn Tín Đạt chúng tôi giúp bạn thiết kế những kiệt tác nội thất cho ngôi nhà bạn.
Nội thất phòng ngủ đẹp hiện đại dưới đây của Xuân Khánh mang nhiều phong cách, nhiều kiểu dáng độc đáo cùng thiết kế mới lạ cam kết cho người dùng những bất ngờ và sự hài lòng tuyệt đối.

Sản phẩm khác

Nội Thất Phòng Ngủ - 01
Nội Thất Phòng Ngủ - 02
Nội Thất Phòng Ngủ - 03
Nội Thất Phòng Ngủ - 04
Nội Thất Phòng Ngủ - 05
Nội Thất Phòng Ngủ - 06
Nội Thất Phòng Ngủ - 08
Nội Thất Phòng Ngủ - 09
Nội Thất Phòng Ngủ - 10
Nội Thất Phòng Ngủ - 11
Nội Thất Phòng Ngủ - 12
Nội Thất Phòng Ngủ - 13
Nội Thất Phòng Ngủ - 14
Nội Thất Phòng Ngủ - 15
Nội Thất Phòng Ngủ - 16
Nội Thất Phòng Ngủ - 17
Nội Thất Phòng Ngủ - 18