Notice: Undefined variable: maintenance in /home/noithatv/public_html/catalog/view/theme/theme573/template/common/header.tpl on line 117

Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Ghế Sofa Khách Sạn-01

Ghế Sofa Khách Sạn-01
Ghế Sofa Khách Sạn-02
Ghế Sofa Khách Sạn-03
array(18) { [0]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "693" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/2-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-02" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=693" } [1]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "694" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/3-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-03" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=694" } [2]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "695" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/4-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-04" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=695" } [3]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "696" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/5-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-05" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=696" } [4]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "801" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/6-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-06" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=801" } [5]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "803" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/7-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-07" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=803" } [6]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "804" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/8-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-08" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=804" } [7]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "806" ["thumb"]=> string(81) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/9-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-09" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=806" } [8]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "808" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/10-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-10" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=808" } [9]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "810" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/11-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-11" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=810" } [10]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "811" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/12-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-12" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=811" } [11]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "813" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/13-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-13" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=813" } [12]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "815" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/14-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-14" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=815" } [13]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "820" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/15-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-15" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=820" } [14]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "822" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/16-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-16" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=822" } [15]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "823" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/17-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-17" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=823" } [16]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "932" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/24-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-24" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=932" } [17]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "933" ["thumb"]=> string(82) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/8. GHE SOFA KHACH SAN/25-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(26) "Ghế Sofa Khách Sạn-25" ["description"]=> string(96) "1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM2. Liên hệ: 0908338398-09093383983. Giá đã giảm.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=933" } }
Giá:  0 VND

Mô tả

1. Giao hàng miễn phí tại Tp. HCM
2. Liên hệ: 0908338398-0909338398
3. Giá đã giảm 30% so với thị trường                   
4. Hàng có sẵn tại showroom
5. Chưa bao gồm bàn sofa
6. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

CHI TIẾT SẢN PHẨM 
Kích thước: (DxRxC)
Vật liệu: Bọc vải cao cấp
Màu sắc: Màu xám
Khung xương: Gỗ sồi cao cấp, chống mối mọt 

  • Chắc hẳn mọi người không hề lạ lẫm với những bộ ghế sofa cafesofa karaokebàn sofasofa cao cấp nhưng đối với những bộ ghế Sofa khách sạn thì sao, chúng có điểm mạnh và những lợi ích gì và khác biệt với những bộ ghế sofa nhà hàng bình thường của chúng ta như thế nào. Theo mục đích sử dụng thì tất nhiên hai loại ghế sofa này khác nhau, những điểm giống nhau của hai loại ghế sofa nhà hàng  ghế Sofa khách sạn này chính là dùng để trang trí nội thất. 
  • Khách Sạn luôn là nơi cần được trang trí thật đẹp mắt và ấn tượng để cho căn phòng của chúng ta được một cảm giác thoải mái nhất, không chỉ phải có những phong cách thật đẹp mắt trong Khách Sạn của mình mà trong những phòng khách cũng cần phải sở hữu được những bộ ghế Sofa khách sạn đẹp mắt và chất lượng nhất.
  • Nội Thất Vạn Tín Đạt là địa chỉ mua ghế Sofa khách sạn tuyệt vời cho Nhà Hàng/Khách Sạn của bạn, đầy sang trọng và quý phái, quyến rũ với những đường nét tinh tế, sản phẩm chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.

Sản phẩm khác

Ghế Sofa Khách Sạn-02
Ghế Sofa Khách Sạn-03
Ghế Sofa Khách Sạn-04
Ghế Sofa Khách Sạn-05
Ghế Sofa Khách Sạn-06
Ghế Sofa Khách Sạn-07
Ghế Sofa Khách Sạn-08
Ghế Sofa Khách Sạn-09
Ghế Sofa Khách Sạn-10
Ghế Sofa Khách Sạn-11
Ghế Sofa Khách Sạn-12
Ghế Sofa Khách Sạn-13
Ghế Sofa Khách Sạn-14
Ghế Sofa Khách Sạn-15
Ghế Sofa Khách Sạn-16
Ghế Sofa Khách Sạn-17
Ghế Sofa Khách Sạn-24
Ghế Sofa Khách Sạn-25