Notice: Undefined variable: maintenance in /home/noithatv/public_html/catalog/view/theme/theme573/template/common/header.tpl on line 117

Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Bàn Giám Đốc-06

Bàn Giám Đốc-06
Bàn Giám Đốc-05
Bàn Giám Đốc-02
array(17) { [0]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "111" ["thumb"]=> string(86) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GD CU/10-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-05" ["description"]=> string(112) " Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sản phẩ.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-01" } [1]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "141" ["thumb"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/16-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-02" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-02" } [2]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "142" ["thumb"]=> string(75) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/3-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-03" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-03" } [3]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "143" ["thumb"]=> string(75) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/4-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-04" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-04" } [4]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "144" ["thumb"]=> string(75) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/2-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-09" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-05" } [5]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "145" ["thumb"]=> string(75) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/8-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-01" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-06" } [6]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "148" ["thumb"]=> string(75) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/9-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-07" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-09" } [7]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "149" ["thumb"]=> string(94) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/v12-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-20" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-11" } [8]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "150" ["thumb"]=> string(93) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/V6-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-17" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-12" } [9]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "151" ["thumb"]=> string(93) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/V2-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-13" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-13" } [10]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "152" ["thumb"]=> string(76) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/14-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-08" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-14" } [11]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "153" ["thumb"]=> string(94) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/v18-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-11" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-15" } [12]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "154" ["thumb"]=> string(93) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/V3-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-14" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-17" } [13]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "155" ["thumb"]=> string(93) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/V7-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-18" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-18" } [14]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "156" ["thumb"]=> string(93) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/V8-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-19" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-19" } [15]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "157" ["thumb"]=> string(93) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/v4-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-15" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-16" } [16]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "158" ["thumb"]=> string(93) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. BAN GIAM DOC/BAN GIAM DOC MOI/v5-800x466.jpg" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(20) "Bàn Giám Đốc-16" ["description"]=> string(110) "Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sả.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(41) "https://noithatvatida.com/ban-giam-doc-21" } }
Giá:  0 VND

Mô tả

  • Nội thất Vạn Tín Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bàn giám đốc đẹp, sản phẩm phong phú về kiểu dáng đảm bảo chất lượng được người dùng kiểm chứng.
  • Bàn giám đốc được thiết kế, thi công một cách tỉ mỉ với đội ngũ công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm.
  • Đến với sản phẩm Bàn giám đốc Vạn Tín Đạt quý khách được tư vấn lựa chọn mẫu nội thất cao cấp có kiểu dáng hình học hay những đường thẳng gọn gàng, rõ nét và giữ mọi thứ đúng với chức năng sử dụng, sản phẩm phù hợp với thiết kế văn phòng của mình.

Sản phẩm khác

Bàn Giám Đốc-05
Bàn Giám Đốc-02
Bàn Giám Đốc-03
Bàn Giám Đốc-04
Bàn Giám Đốc-09
Bàn Giám Đốc-01
Bàn Giám Đốc-07
Bàn Giám Đốc-20
Bàn Giám Đốc-17
Bàn Giám Đốc-13
Bàn Giám Đốc-08
Bàn Giám Đốc-11
Bàn Giám Đốc-14
Bàn Giám Đốc-18
Bàn Giám Đốc-19
Bàn Giám Đốc-15
Bàn Giám Đốc-16