Notice: Undefined variable: maintenance in /home/noithatv/public_html/catalog/view/theme/theme573/template/common/header.tpl on line 117

Công ty trang trí nội thất

VẠN TÍN ĐẠT

"Không gian hoàn hảo"

Cup"

Ghế Trưởng Phòng DP-110

Ghế Trưởng Phòng DP-110
Ghế Trưởng Phòng DP-128
Ghế Trưởng Phòng DP-104
array(18) { [0]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "103" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 128-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-128" ["description"]=> string(101) " ·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được s.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(49) "https://noithatvatida.com/ghe-truong-phong-dp-128" } [1]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "399" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 104-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-104" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(49) "https://noithatvatida.com/ghe-truong-phong-dp-104" } [2]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "400" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 105-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-105" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(49) "https://noithatvatida.com/ghe-truong-phong-dp-105" } [3]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "402" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 108-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-108" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(49) "https://noithatvatida.com/ghe-truong-phong-dp-108" } [4]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "403" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 109-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-109" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(49) "https://noithatvatida.com/ghe-truong-phong-dp-109" } [5]=> array(11) { ["product_id"]=> string(3) "406" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 111-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-111" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(49) "https://noithatvatida.com/ghe-truong-phong-dp-111" } [6]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1215" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 101-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-101" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1215" } [7]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1216" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 102-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-102" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1216" } [8]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1218" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 103-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-103" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1218" } [9]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1220" ["thumb"]=> string(88) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 114.PNG-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-114" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1220" } [10]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1221" ["thumb"]=> string(85) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 115A-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Ghế Trưởng Phòng DP-115A" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1221" } [11]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1222" ["thumb"]=> string(87) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 115A-1-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Ghế Trưởng Phòng DP-115A-1" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1222" } [12]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1223" ["thumb"]=> string(85) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 115B-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(30) "Ghế Trưởng Phòng DP-115B" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1223" } [13]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1224" ["thumb"]=> string(87) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 115B-1-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(32) "Ghế Trưởng Phòng DP-115B-1" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1224" } [14]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1225" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 135-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-135" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1225" } [15]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1226" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 201-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-201" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1226" } [16]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1227" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 203-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-203" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1227" } [17]=> array(11) { ["product_id"]=> string(4) "1228" ["thumb"]=> string(84) "https://noithatvatida.com/image/cache/catalog/0. GHE TRUONG PHONG/DP 204-800x466.png" ["img-width"]=> string(3) "500" ["img-height"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(29) "Ghế Trưởng Phòng DP-204" ["description"]=> string(103) "·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản x.." ["price"]=> string(5) "0 VND" ["special"]=> bool(false) ["tax"]=> bool(false) ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://noithatvatida.com/index.php?route=product/product&product_id=1228" } }
Giá:  0 VND

Mô tả

·         Ghế trưởng phòng đẹp hiện đại được sản xuất với những hệ thống nhấn ngả cần hơi để bạn có thể tự do điều chỉnh chiều cao cũng như là độ ngả của ghế, tạo cho bạn cảm giác thoải mái, tự nhiên khi sử dụng. Được làm bằng chất liệu da pha vào đó những điểm nhấn trên tựa, đệm ghế mút bọc da công nghiệp cho bạn sang trọng hơn.

·         Ghế trưởng phòng, bạn có thể giải lao sau thời gian làm việc căng thẳng, với thiết kế đẹp mắt.bạn có thể cùng nó tận hưởng những phút giây thoải mái nhất khi ngồi lên chiếc ghế. Ghế trưởng phòng do công ty chúng tôi cung cấp.

·         Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ghế như: ghế trưởng phòng hòa phát, ghế trưởng phòng Hà Nội, ghế trưởng phòng nhập khẩu từ nước ngoài…. nhưng vẫn là một điểm chung mang lại cho bạn cảm giác thoải mái nhất.

·         Ghế trưởng phòng còn là một nơi thể hiện quyền lực của bạn. Là một người đại diện cho công ty nên bạn phải chú trọng vào vẻ đẹp của nó, với một chiếc ghế văn phòng đẹp, sang trọng thì người ta nhìn vào thấy cảm tình hơn, có những đánh giá cao về bạn nói riêng và công ty của bạn nói chung.

Sản phẩm khác

Ghế Trưởng Phòng DP-128
Ghế Trưởng Phòng DP-104
Ghế Trưởng Phòng DP-105
Ghế Trưởng Phòng DP-108
Ghế Trưởng Phòng DP-109
Ghế Trưởng Phòng DP-111
Ghế Trưởng Phòng DP-101
Ghế Trưởng Phòng DP-102
Ghế Trưởng Phòng DP-103
Ghế Trưởng Phòng DP-114
Ghế Trưởng Phòng DP-115A
Ghế Trưởng Phòng DP-115A-1
Ghế Trưởng Phòng DP-115B
Ghế Trưởng Phòng DP-115B-1
Ghế Trưởng Phòng DP-135
Ghế Trưởng Phòng DP-201
Ghế Trưởng Phòng DP-203
Ghế Trưởng Phòng DP-204